loading


شاعرانه های معماری


گشایش


گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد


شتاب معماران


اغلب معماران پیش از آنکه آسمان را ببینند عمارت کرده اند 

اما شاید گائودی در عمارت کلیسای سانتیاگو د کامپوستلا پیشتر آسمان را دیده بود  


لویی کان گفتند


لویی کان گفتند : چیزی که معمار انجام می دهد، قبل  از آنکه بنا شود، بایستی پاسخی برای نهاد انسان باشد.

می پرسیم : نهاد انسان چیست؟


شاید بشه گفت


معماران چون روانکاوان در میانه ی روح مردم راه می روند 


تادو آندو 

می گوید: وظيفه معماری، درك منطق توصيف ناشدني مكان است

می پرسم:آیا مکان دارای منطقی است که به زبان نمی آید؟