loading


درباره کَنگ استودیواستودیوکنگ واقع در تهران با مدیران و کارشناسانِ خلاق و باتجربه در حوزه های معماری، رسانه، گرافیک، عکاسی، نقاشی و مشاوره در خدمتِ شماست.
مدیران و کارکنانِ استودیوکنگ از پانزده تا بیست و یک سال سابقۀ حرفه ای و سازمان یافته در رزومۀ کاری خود دارند و کارهای خود را منظم و با پیگیری و ارزیابی مداوم در زمانِ تعیین شده تحویل می نمایند. از سفارش تا تحویل در تمامی کارهای استودیوکنگ این مراحل تا جلبِ رضایتِ کاملِ مشتری پیوسته و مکرر به انجام می رسد؛ تشکیلِ اتاقِ فکر؛ ایده پردازی؛ طراحی؛ اجرای طرح؛ برآوردِ زمانی؛ بودجه بندی؛ اصلاحِ طرح؛ برآورد نهایی؛ بودجه ریزی؛ پیش تولید؛ تولید؛ ویرایش؛ تحویل نهایی و درصورتِ لزوم؛ مشاوره؛ فروش و پخش. همکاری با استودیوکنگ شاید ارزان نباشد ولی ما به شما تضمین می دهیم که هرگز برایتان گران تمام نمی شود؛ شاهد آنکه؛ در رزومۀ مدیران و کارکنانِ استودیوکنگ سابقۀ همکاری با نهادها؛ سازمان ها و اشخاص حقیقی به هشت تا دوازده سال می رسد و این همکاری ها بیش از پیش ادامه دارد.

با ما تماس بگیرید؛ آشنایی با شما بزرگترین اندوختۀ ماست.